Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Contentvorm: Contentvorm, gevestigd en kantoorhoudende te Breda, aan de (4837 DS) Graaf Engelbertlaan 75.
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon waarmee Contentvorm een Overeenkomst sluit of aan wie zij een Offerte zendt.  
 3. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Contentvorm  aan Opdrachtgever waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan. 
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht die tussen Contentvorm en Opdrachtgever wordt gesloten, met inbegrip van wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop.
 5. Opdracht: de opdracht van Opdrachtgever aan Contentvorm tot het ontwikkelen/leveren van een dienst of product conform de Offerte en/of de Overeenkomst. 
 6. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail en whatsapp, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
 7. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van artikel 12 en 13 Auteurswet 1912.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle Overeenkomsten, aanbiedingen, Offertes, Opdrachten, opdrachtbevestigingen, leveringen en alle andere rechtshandelingen tussen Contentvorm en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.

2.     Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, maar geldt uitsluitend als overeenstemming daartoe schriftelijk is vastgelegd.

3.     De toepasselijkheid van eventuele algemene- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of derden, wordt expliciet van de hand gewezen en verbinden Contentvorm niet, tenzij wanneer en voor zover deze door Contentvorm uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

4.     De rechten in deze Algemene Voorwaarden kunnen behalve door Contentvorm ook worden ingeroepen door al die (rechts)personen die ten behoeve van Contentvorm en Opdrachtgever werkzaam zijn (geweest) of aan Contentvorm zijn gelieerd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. 1.    Alle aanbiedingen en Offertes van Contentvorm, in welke vorm dan ook, zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij expliciet en schriftelijk anders aangegeven. Contentvorm is slechts aan aanbiedingen of Offertes gebonden indien binnen dertig (30) dagen geaccepteerd door Opdrachtgever.

2.    Contentvorm behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen in Offertes en aanbiedingen aan te brengen, of om deze in te trekken.

3.    Door Contentvorm uitgebrachte Offertes en gedane aanbiedingen zijn niet automatisch van overeenkomstige toepassing op toekomstige opdrachten.

4.    Er komt eerst een Overeenkomst tot stand indien (i) een (schriftelijk) door Contentvorm gedaan aanbod (Offerte) binnen de daartoe gestelde termijn is aanvaard door Opdrachtgever of (ii) Opdrachtgever ermee instemt dat Contentvorm werk verricht in het kader van de Overeenkomst of iii) een aanbetaling of de overeengekomen vergoeding volledig is voldaan.

5.    Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod, is Contentvorm niet aan de aanvaarding gebonden. De Overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Contentvorm anders aangeeft.

6.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Contentvorm niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7.    Contentvorm houdt zich het recht voor een Opdracht te weigeren indien na de opdrachtbevestiging nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Contentvorm onaanvaardbaar of ongewenst maakt. 

 8. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Contentvorm is in dat geval gerechtigd het voor de Overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen. 

Artikel 4: Prijzen

1.     Partijen sluiten een Overeenkomst voor een project of Opdracht waarbij tevens een vergoeding wordt overeengekomen zoals is bevestigd in de opdrachtbevestiging. 

 1. Indien Opdrachtgever de Opdracht wijzigt of anderszins om extra werkzaamheden verzoekt, worden hiervoor de gebruikelijke door Contentvorm gehanteerde uurtarieven berekend. 

3.     Voor Overeenkomsten met een looptijd van een jaar of langer, wordt een periodieke vergoeding overeengekomen.

 1. Indien door partijen geen vaste vergoeding is overeengekomen, zijn de gebruikelijke door Contentvorm gehanteerde uurtarieven van toepassing en worden de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie in rekening gebracht.  
 2. Indien voor de uitvoering van de Opdracht kosten gemaakt moeten worden, waaronder maar niet uitsluitend het gebruik van bijzondere software, een vergoeding voor licenties of kosten voor het inschakelen van derden, komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
 3. Indien Contentvorm de inkoop van goederen of diensten moet voorfinancieren, berekent Contentvorm een toeslag van 15% op de inkoopprijs. 
 4. Alle door Contentvorm genoemde prijzen zijn exclusief BTW en/of (zakelijke) reiskosten en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken (on)kosten, tenzij anders overeengekomen.
 5. De door Contentvorm gehanteerde uurtarieven of afgesproken vergoedingen kunnen door haar jaarlijks in redelijkheid worden aangepast. Dit geldt ook voor uurtarieven of vergoedingen in Overeenkomsten die (stilzwijgend) worden verlengd. 
 6. Contentvorm is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet, regelgeving of overheidsmaatregel, of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren dan wel voortvloeit uit andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijze niet voorzienbaar waren.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

 1. Contentvorm zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de Opdracht. 
 2. Werkzaamheden worden verricht volgens de omschrijving in de pitch, Offerte of, indien de werkzaamheden tevens daarin zijn omschreven, volgens de opdrachtbevestiging. Bij tegenstellingen tussen pitch, Offerte of opdrachtbevestiging, prevaleert de laatste in rij.
 3. Tenzij anders overeengekomen heeft Contentvorm slechts een inspanningsverplichting. Contentvorm garandeert nimmer enig resultaat.
 4. Opdrachtgever dient duidelijke en ondubbelzinnige instructies en informatie betreffende de uitvoering van de Opdracht aan Contentvorm te verschaffen. Contentvorm is niet verplicht aangeleverde instructies of informatie op juistheid te controleren. 
 5. Opdrachtgever dient Contentvorm te voorzien van de nodige informatie en middelen, waaronder het huisstijlhandboek of huisstijlrichtlijnen, bestanden van logo’s en andere materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de Opdracht. 
 6. Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever zorg te dragen voor alle benodigde toestemming, licenties, vergunningen om de Opdracht uit te kunnen voeren. Indien hiermee kosten gemoeid zijn, komen deze, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van Opdrachtgever. 
 7. Opdrachtgever dient, indien dit noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de Opdracht, Contentvorm toegang te verschaffen tot alle systemen en platformen die nodig zijn om de Opdracht op de best mogelijke wijze uit te voeren. Indien Opdrachtgever deze informatie niet, of niet tijdig verschaft, kan Contentvorm de Opdracht niet of niet optimaal uitvoeren. 
 8. Indien gewenst komen partijen gezamenlijk een tijdspad en deadlines overeen. Dit tijdspad is indicatief en tevens afhankelijk van de mate van inspanning van de Opdrachtgever. Deadlines kunnen wijzigen door doen of nalaten van Opdrachtgever. Contentvorm houdt zich in genoemd geval het recht voor de deadline, in overleg, te verplaatsen. 
 9. Indien Opdrachtgever niet tijdig, conform overeengekomen deadlines, de benodigde informatie, materialen en andere benodigde zaken levert, schort dit de uitvoering van de Opdracht op en komen partijen gezamenlijk een nieuwe leverdatum overeen. Dit kan tevens consequenties hebben voor de te leveren kwaliteit. 
 10. Indien door gebreken in verplichtingen van Opdrachtgever, Contentvorm , niet tijdig of niet volledig kan leveren, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
 11. Indien en voor zover kosten gemoeid met een Opdracht niet tussen partijen zijn overeengekomen, brengt Contentvorm de redelijk gemaakte kosten in rekening. Contentvorm zal, indien redelijkerwijs mogelijk, zich inspannen om te maken extra kosten vooraf met Opdrachtgever te bespreken. 
 12. Indien er sprake is van de vervaardiging van content door Contentvorm, zijn in de Opdracht altijd twee correctierondes inbegrepen. Overige correcties geschieden op basis van het op dat moment gebruikelijke uurtarief. 
 13. Contentvorm zal drukwerk en andere te vervaardigen goederen niet eerder bestellen, of laten vervaardigen, dan nadat Opdrachtgever hiertoe schriftelijk akkoord heeft gegeven. Eventuele fouten in de content, werken en/of drukwerk na akkoord van Opdrachtgever, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Contentvorm sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit.
 14. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. 
 15. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor alle aangeleverde goederen, bestanden en informatie die worden gebruikt ten behoeve van uitvoering van de Opdracht.

Artikel 6: Derden

 1. Het staat Contentvorm vrij verleende Opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door, door haar aan te wijzen en/of ingeschakelde derden uit te laten voeren.
 2. Opdrachtgever machtigt Contentvorm om voor de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen en aan derden namens Opdrachtgever opdrachten te verstrekken. 

Artikel 7: Levering

 1. Levering geschiedt conform de overeengekomen termijnen in de opdrachtbevestiging. 
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Contentvorm alle Opdrachten en andere op te leveren documenten (uitsluitend) digitaal aanleveren.
 3. Contentvorm zal (een kopie van) het eindproduct gedurende maximaal 1 (een) jaar (digitaal) bewaren, daarna kan Contentvorm het verwijderen. Documenten of bestanden die nodig zijn om een eindproduct te maken of daarbij behulpzaam zijn worden niet bewaard.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

 1. Indien Opdrachtgever bepaalde procedures voor de facturering voorschrijft of anderszins Contentvorm meer eisen stelt aan een factuur dan bij wet voorzien, dient Opdrachtgever voor aanvang van de Opdracht aan Contentvorm de benodigde informatie voor een correcte facturering toe te zenden, waaronder doch niet uitsluitend, PO-nummers, adresgegevens en in te vullen formulieren. 
 2. Contentvorm zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. 
 3. Contentvorm is gerechtigd op elk moment gedurende het project een deelfactuur te sturen, althans een aanbetaling van 50% van het offertebedrag te verlangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 4. Bij overeenkomsten langer dan 3 (drie) maanden zal er maandelijks, in de eerste week van de maand, gefactureerd mogen worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 5. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 30 (dertig) dagen na factuurdatum. 
 6. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever wettelijke handelsrente verschuldigd.
 7. De betalingsverplichting van Opdrachtgever geldt tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of zaken. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie. 
 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kunnen incassokosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 9: Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Contentvorm, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. 
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie of materialen voor de uitvoering van de Opdracht versterkt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is Contentvorm gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te  beëindigen. 
 3. Bij annulering (tussentijdse) beëindiging of verplaatsing naar een later tijdstip van de Opdracht door Opdrachtgever heeft  Contentvorm het recht om ten minste de aanbetaling, althans 25% van de overeengekomen vergoeding voor de Opdracht in rekening te brengen. Indien de daadwerkelijke kosten van Contentvorm (en/of door haar ingeschakelde derden) aantoonbaar hoger zijn, heeft Contentvorm het recht de daadwerkelijke door haar gemaakte kosten in rekening te brengen. Indien Contentvorm ten behoeve van de Opdracht reeds kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft verricht, zal Contentvorm tevens deze kosten en vergoeding voor de werkzaamheden in rekening brengen. 
 4. Bij annulering of (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst zal het aan Opdrachtgever verstrekte Gebruiksrecht, zoals bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, komen te vervallen. 
 5. Contentvorm behoudt zich het recht voor om in het geval van annulering of (tussentijdse) beëindiging door Opdrachtgever de vervaardigde werken naar eigen inzicht voor andere projecten in te zetten. 

Artikel 10: Einde van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging. De Overeenkomst eindigt van rechtswege na volledige uitvoering van de Opdracht, althans aan het einde van de overeengekomen looptijd. 
 2. Het tussentijds opzeggen door Opdrachtgever van een Overeenkomst met een vaste looptijd, korter dan één jaar is niet mogelijk. 
 3. Overeenkomsten met een looptijd van 1 jaar of langer, worden na ommekomst van de looptijd telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden. Opzeggen (na 12 maanden) door Opdrachtgever is mogelijk met een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging dient in goed overleg te geschieden, zodat lopende zaken correct kunnen worden afgerond en overgedragen. 
 4. Contentvorm is gerechtigd elke Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een termijn van 2 maanden. 
 5. Partijen zijn gerechtigd deze Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien één der partijen in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling verkrijgt of de onderneming van Contentvorm of Opdrachtgever wordt opgeheven of ontbonden. 

Artikel 11: Klachten

 1. Klachten dienen uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de geleverde producten of diensten schriftelijk te worden voorgelegd aan Contentvorm. 
 2. Bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 14 (veertien)  dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Contentvorm. 
 3. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen schriftelijk aan Contentvorm gemeld te worden. Opdrachtgever dient Contentvorm in staat te stellen eventuele gebreken te herstellen. 
 4. Klachten na de in leden 1, 2 en 3 genoemde termijnen hoeven door Contentvorm niet meer in behandeling genomen te worden. 
 5. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 

Artikel 12: Geheimhouding

 1. Partijen zullen over en weer vertrouwelijke informatie, waaronder maar niet uitsluitend bedrijfsgeheimen en bedrijfsinformatie, niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
 2. Bij einde van de Overeenkomst dienen partijen vertrouwelijke informatie die zij over de andere partij bezitten, te vernietigen en uit hun archieven te verwijderen. 
 3. Voor zover Contentvorm toegang krijgt tot persoonsgegevens, zal zij deze behandelen zoals voorgeschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtgever dient juiste maatregelen getroffen te hebben om het werken met deze gegevens voor Contentvorm zowel praktisch als juridisch mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend het verkrijgen van de benodigde toestemming van personen, het afsluiten van een bewerkersovereenkomst en andere nodige maatregelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Artikel 13: Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder auteursrechten) op de ten behoeve van de Opdracht door Contentvorm vervaardigde werken, komen na volledige betaling van alle aan Opdrachtgever verschuldigde facturen toe aan Opdrachtgever. Voor zover Opdrachtgever niet direct rechthebbende wordt van deze werken, zal Contentvorm op eerste verzoek meewerken aan een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever.  
 2. Opdrachtgever verleent aan Contentvorm een licentie om de vervaardigde werken in haar portfolio op te nemen en openbaar te maken op haar website en in presentaties, tenzij anders overeengekomen. 
 3. Indien voor het vervaardigen van werken van intellectuele eigendom derden worden betrokken, zal Contentvorm er zorg voor dragen dat Opdrachtgever een geschikte licentie voor gebruik van deze werken ontvangt, althans dat de intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever worden overgedragen. 
 4. Indien de Opdracht betrekking heeft op het verveelvoudigen van ander werk van intellectuele eigendom, waaronder maar niet uitsluitend het gebruik van afbeeldingen, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een geschikte licentie en vrijwaart Opdrachtgever Contentvorm voor enige aanspraak van derden met betrekking tot dat intellectuele eigendomsrecht. 
 5. Contentvorm houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, presentaties, social media, in drukwerk en beursmateriaal. Indien Opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft, dient Opdrachtgever dit voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Contentvorm te melden. 
 6. Indien Opdrachtgever werken of ander materiaal aan derden levert, waarvan Contentvorm rechthebbende is, zonder toestemming van Contentvorm, zal Contentvorm haar schade, waaronder de kosten met betrekking tot de opsporing en handhaving, bij Opdrachtgever in rekening brengen. 
 7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Contentvorm, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.   

Artikel 14: Portretrecht

 1. Voor zover in een werk sprake is van portretten of van personen die in werken worden afgebeeld en die door Opdrachtgever aan Contentvorm worden verstrekt, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor correcte en voldoende omvattende model vrijwaringsverklaringen, getekend door deze personen. Genoemde verklaringen dienen tevens gebruik van de beelden door Contentvorm, zoals omschreven in artikel 13, lid 5, mogelijk te maken. 
 2. Opdrachtgever vrijwaart Contentvorm van alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van portretten ten behoeve van de Opdracht die Opdrachtgever aan Contentvorm verleende. 
 3. Opdrachtgever is ten alle tijden aansprakelijk voor eventueel ongeoorloofd gebruik van portretten die door of namens Opdrachtgever worden openbaar gemaakt. 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Contentvorm is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Contentvorm of haar vertegenwoordigers / door haar ingeschakelde derden. 
 2. Contentvorm is niet aansprakelijk voor fouten in de content, werken en/of drukwerk, goederen of anderszins veroorzaakt door foute en/of onvolledige informatie van Opdrachtgever.
 3. Contentvorm is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen, noch is Contentvorm aansprakelijk voor het ontbreken of verliezen van concepten, werken en/of beeldmateriaal. 
 4. Contentvorm is niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verloren gaan van bestanden die Contentvorm aan Opdrachtgever geleverd heeft. 
 5. Contentvorm is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op een recht van een derde door uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Contentvorm voor dergelijke aanspraken. 
 6. Contentvorm is niet aansprakelijk voor enige schade door de inschakeling door Opdrachtgever van derden of de door deze derden geleverde diensten of producten. 
 7. Contentvorm dient in het geval van een toerekenbare tekortkoming schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen en schade te beperken of op te heffen. 
 8. De aansprakelijkheid van Contentvorm overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag. Indien er sprake is van een langer lopende opdracht, overstijgt de aansprakelijkheid nimmer de hoogte van de betaalde vergoedingen in de voorgaande 6 (zes) maanden. 
 9. De aansprakelijkheid van Contentvorm is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor Contentvorm is verzekerd en waarvoor haar verzekering in voorkomend geval dekking biedt en tot uitkering overgaat.

Artikel 16: Garanties en resultaat

 1. Door het aangaan van de Overeenkomst, zal op Contentvorm een inspanningsverplichting komen te rusten. Partijen komen nadrukkelijk geen resultaatsverbintenis overeen.
 2. Haalbaarheidsverwachtingen, geven geen garantie op het behalen daarvan. 
 3. Berekeningen en verwachtingen worden gemaakt op basis van huidige kennis en de omstandigheden in de markt van dat moment. Door wijzigingen in de markt kunnen ook deze verwachtingen en berekeningen niet meer overeenkomen. 
 4. Contentvorm zal naar beste kunnen en volgens de vereisten van goed vakmanschap de Opdracht uitvoeren, maar kan daarbij geen garanties geven over het te behalen resultaat. 
 5. Adviezen door Contentvorm gegeven of strategieën door Contentvorm geschreven, geven geen garantie op het behalen van enig resultaat. Resultaat is afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt. 

Artikel 17: Overmacht

 1. Onverminderd de verplichting van Contentvorm om eventuele schade van Opdrachtgever te mitigeren, is Contentvorm niet aansprakelijk voor haar verzuim en is zij niet gehouden op haar rustende verplichtingen na te komen, in het geval dat zij hierbij wordt verhinderd door een pandemie, oorlog, het niet beschikbaar zijn van schepen, vrachtwagens of ander vervoer, oproer, arbeidsonrust, ongeval, overheidsmaatregelen die uitvoering van haar Opdracht verbiedt of enige andere oorzaak die, in redelijkheid, buiten de schuld of risicosfeer van Contentvorm ligt. Contentvorm zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen, indien sprake is van een geval van overmacht.

Artikel 18: Varia

 1. Contentvorm houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Contentvorm aan Opdrachtgever medegedeeld. 
 3. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en overeenkomsten in stand. 
 4. Deze Algemene Voorwaarden en rechtsbetrekkingen tussen partijen blijven van kracht wanneer een der partijen van naam en/ of rechtsvorm verandert. 

Artikel 19: Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland – West Brabant, locatie Breda.